top
logo

Home rok 2011

Aktualny czas

sondy i ankiety

Czy trudno znaleźć pracę w naszej regionie ?
 

na stronie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

grafika

IMG_9222 (Small).jpg

realizacja w roku 2011

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu w 2011 r już po raz czwarty zrealizował projekt
systemowy „Czas na aktywność w gminie Dębowiec" współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Głównym celem projektu jest ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych poprzez zwiększenie
kwalifikacji zawodowych 12 osób ( w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej
w gminie Dębowiec do 31.12.2011r. poprzez; Zadanie 1. Aktywna integracja : W zakresie rozwoju
form aktywnej integracji zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego- zawarto
12 kontraktów socjalnych Beneficjenci ostateczni to 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) wybór grupy
docelowej uwzględnia istniejące nierówności względem płci (większa liczba bezrobotnych kobiet
i większa liczba kobiet korzystających ze wsparcia OPS) i starał się im skutecznie przeciwdziałać.
W działaniach projektowych wzięły udział również osoby niepełnosprawne dlatego projekt zgodny był
z Planem Działań na rok 2011. W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań
prowadzonych do osiągnięcia celu głównego. Działania te opierały się na stosowaniu następujących
instrumentów aktywnej integracji:

aktywizacja społeczna opierająca się na treningu kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.)
grupowo 15.06.2011r.-20.06.2011r. Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień

Budowanie pozytywnej samooceny
Komunikacja interpersonalna
Asertywność


Umiejętności społeczne Zajęcia warsztatowe prowadzone były w formie grupowej jak i ćwiczeń
indywidualnych, a w efekcie podejmowanych działań u uczestników nastąpił wzrost motywacji
do podejmowania działań w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych.

 

aktywizacja zawodowa w ramach, której odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe w dniach
17, 21, 22 czerwiec 2011r po 3 godz. dla każdego uczestnika projektu (36 godzin ). W ramach
tego instrumentu sporządzano tzw. KARTY INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH, które miały
uzmysłowić uczestnikom projektu rodzaj problemu, posiadane wykształcenie, umiejętności
i doświadczenia zawodowego w celu ustalenia porady oraz opinii dotyczącej predyspozycji
zawodowych uczestnika zajęć. Wskazania doradcy zawodowego oraz rozmowy z uczestnikami
projektu pozwoliły na podjęcie decyzji o rodzaju szkoleń zawodowych.

 

aktywizacja edukacyjna polegająca na szkoleniach zawodowych, które odbyły się dla dwóch grup
beneficjentów (kobiet i mężczyzn). Mężczyźni odbyli 144 godz. szkolenia; „Technolog robót
wykończeniowych” w okresie od 01.08.2011r do 23.08.2011r. celem kursu było teoretyczne
i praktyczne przygotowanie do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. W trakcie szkoleń
jeden mężczyzna otrzymał propozycję pracy i zakończył udział w projekcie.
Kobiety odbyły 176 godz. szkolenia; „Kucharz kelner z obsługa kas fiskalnych” w okresie
od 29.09.2011r. do 16.11. 2011r celem kursu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne
do pracy w zawodzie kucharz kelner. Program kursu obejmował między innymi ;

Przestrzeganie zasad bhp

Systemy jakości i bezpieczeństwa obrotu środkami spożywczymi
Charakterystyka zawodu i stanowiska pracy
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w gastronomii
Obróbka wstępna surowców
Technika sporządzania dań podstawowych
Aranżacja potraw na talerzach i stołach bankietowych
Organizacja usług cateringowych oraz przyjęć
 

Obsługa kas fiskalnych Szkolenie ukończyło 7 kobiet.


 

 

bottom

Powered by JKmedia JKmedia!.